Regulamin

Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu
Formularza oraz płatności online.


§1 Definicje

 1. „Klub” – obiekt sportowo – rekreacyjny – Bella Line Wellness Centrum mieszczące się
  przy:
  ul. Nakielskiej 86 oraz ul. Toruńskiej 59 w Bydgoszczy
  oraz Żółkiewskiego 8 w Toruniu, zarządzanego przez spółkę Bella Line Wellness Centrum
  M. i K. Bronchard Sp. J. mającą swoją siedzibę pod adresem ul. Żółkiewskiego 8, 87-100
  Toruń (NIP: 879-254-37-07).
 2. „Klient” – osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 3. „Formularz” – dostępny za pośrednictwem strony internetowej pod adresem
  www.nierobtegowdomu.pl, służy do dokonania zakupu wybranej usługi oferowanej przez
  Klub.
 4. „Członkostwo” – jedna z usług świadczonych przez Bella Line Wellness Centrum w celu
  zdalnego utrzymania aktywności fizycznej Klientów. Uprawniają Klienta do miesięcznego
  dostępu do prywatnej grupy w serwisie Facebook.
 5. Serwis/Serwis Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczący
  w przekazywaniu płatności pomiędzy Bella Line Wellness Centrum, a Klientem.
 6. Panel transakcyjny – Panel dostępny dla Klienta w celu wyboru formy płatności
  oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.

  §2 Zasady Ogólne
 7. Klub oferuje Klientom możliwość zakupu jednego z dwóch Członkostw.
 8. Formularz umożliwia Klientom dokonanie płatności online za zakup wybranego
  Członkostwa.
 9. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności,
  przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Klubowi zrealizowanie Płatności i
  przekazuje te Płatności na konto Klubu.
 10. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer
  Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient winien zachować ten numer i
  hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, oraz ewentualnej reklamacji płatności.
 11. Każda wpłata dokonana na konto Klubu jest dedykowana na realizację wyłącznie
  tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku
  podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności, Klub nie ponosi
  odpowiedzialności za cel, na jaki pójdą wpłacone środki przez Klienta.
 12. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu
  transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania
  płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i Klub o
  poprawnym wykonaniu płatności.
 13. Serwis płatniczy Przelewy24 nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie
  rzeczywistym w przypadku niezastosowania się podczas realizacji Płatności do
  instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji
  pośredniczących.
 14. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku
  niedziałania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po
  stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami
  księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po
  stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia
  wynikające z powyższych okoliczności przysługują Klientowi będącemu Płatnikiem
  wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  §3 Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną
 15. Opłaty z tytułu wybranego Członkostwa za pośrednictwem systemu
  Przelewy24 na konto Klubu w kwocie wskazanej przez Klub tj. Członkostwo na 3
  miesiące płatne z góry:
 • Student 273 zł / 3 miesiące (91 zł/m-c)
 • Open 357 zł / 3 miesiące (119 zł/m-c)
  wnoszone są przez Klientów za pomocą następujących metod płatności:
  a) jednorazowej płatności kartą
  b) przelewem elektronicznym
  c) BLIK
 1. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez uzupełnienie Formularza
  dostępnego na stronie www.nierobtegowdomu.pl, po zaakceptowaniu niniejszego
  Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Klubu pod adresem:
  www.nierobtegowdomu.pl.
 2. Klient jest zobowiązany przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do
  weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klienta obsługuje płatności internetowe.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Formularza w sposób niezgodny z
  Regulaminem oraz sprzeczny z przepisami prawa.
 4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Formularza przy użyciu, w
  szczególności poprzez podanie przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych,
  odpowiedzialność ponosi Klient, którego dotyczą błędnie wypełnione formularze.

  §4 Sposób realizacji zakupionej przez Klienta usługi wybranego Członkostwa
 5. Po dokonaniu przez Klienta płatności online za zakup wybranego Członkostwa, Klient
  zobowiązany jest do osobistego odbioru kart klubowej i aktywacji członkostwa najpóżniej
  do 30.06.2021w wybranym w Formularzu Klubie:
  Bella Line Wellness Centrum ul. Żółkiewskiego 8, Toruń tel. 56 65 30 111
  Bella Line Wellness Centrum ul. Toruńska 59, Bydgoszcz tel. 795 661 654
  Bella Line Wellness Centrum ul. Nakielska 86, Bydgoszcz tel. 570 20 30 30
 6. W przypadku, w którym usługa wybranego Członkostwa nie zostanie
  wykonana w umówionym terminie z winy Klienta, ten nie ma wówczas żadnych podstaw
  do jakichkolwiek roszczeń względem Klubu oraz usługa ta przepada. Przykładami
  sytuacji, w których usługa przepada z winy Klienta jest nieodebranie osobiście karty
  klubowej w Klubie.

  §5 Zwroty i Reklamacje
 7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku zakupu z wykorzystaniem
  Formularza wybranego Członkostwa w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) od daty
  jego zakupu w formie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. W przypadku, gdy usługa nie zostanie wykonana z winy Klubu zwrot płatności
  zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty
  przez Klienta w terminie 14 dni od daty odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w
  zakresie jej uznania.
 9. Klient może składać reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem
  Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej
  wysłanej na adres email: [email protected] lub na poniższy adres korespondencyjny:
  Bella Line Wellness Centrum M. i K. Bronchard Sp. J. ul. Żółkiewskiego 8, 87-100 Toruń.
 10. W celu dokonania poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego Klient zobowiązany jest do:
  a. podania imienia i nazwiska, adres korespondencyjny, adres e-mailowy;
  b. dokładnego opisania zgłaszanego problemu wraz z opisem na czym polega
  nieprawidłowość będąca przedmiotem reklamacji
  c. wskazania daty ewentualnego zdarzenia stanowiącego przyczynę zgłoszenia
  reklamacji
  d. podania własnych żądać/oczekiwań Klienta w związku z zaistniałym
  zdarzeniem.
 11. Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w
  terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klub
  poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną na adres Klienta wskazany w
  Formularzu, a na życzenie Klienta drogą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny
  wskazany przez Klienta.

  §6 Uwagi końcowe
 12. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
  przy czym zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej
  Klubu wraz z wyszczególnieniem wprowadzonych zmian.
 13. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z
  usług Klubu przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego oraz
  wykorzystania próby ugodowego załatwienia sporu.
 14. Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych
  wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy
  jest sąd właściwy dla siedziby spółki zarządzającej Klubem pod nazwą Bella Line Wellness
  Centrum.
 15. Osoby korzystające z usług Klubu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
  osobowych przez spółkę zarządzające siecią klubów Bella Line Wellness Centrum M. i K.
  Bronchard Sp. J. z siedzibą w Toruniu NIP: 879-254-37-07 w celach związanych
  wyłącznie z działalnością Klubu.
 16. Klient oświadcza, że wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu są dla niego jasne oraz
  zrozumiałe, a tym samym nie wnosi do nich zastrzeżeń.